Zwroty

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Adresat:
UniDigital Mateusz Bober, Jazowa 25/14B, 35-326 Rzeszów, Polska, NIP 5170318784

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które przedmiotem są:
1) .............. – cena: ..............,
2) .............. – cena: ................

Dane obowiązkowe
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................   
Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................   
Adres konsumenta: .....................................................................................................................       

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................
Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:
.....................................................................................................................................................

     .............................                                                        ..........................................
     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta
                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie UniDigital Mateusz Bober, Jazowa 25/14B, 35-326 Rzeszów, Polska, NIP 5170318784. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@stylowapolka.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 

POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Reklamacje

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

ADRESAT:
UniDigital Mateusz Bober, Jazowa 25/14B, 35-326 Rzeszów, Polska, NIP 5170318784

DANE KLIENTA:
(Obowiązkowe)
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................   
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................   
Adres: ..........................................................................................................................................
(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)   
Adres e-mail: ...............................................................................................................................   
Numer telefonu: ..........................................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:
Produkt: ......................................................................................................................................   
Zapłacona cena: ..........................................................................................................................   

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):
    .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kiedy wady zostały stwierdzone: ...............................................................................................

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:
(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,
(___) usunięcie wady,
(___) obniżenie ceny,
(___) odstąpienie od umowy,
(___) inne (jakie?)
................................................................................................
................................................................................................


   .............................                                                              .........................................

     data wypełnienia                                                                                 podpis 
                                                                                (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie UniDigital Mateusz Bober, Jazowa 25/14B, 35-326 Rzeszów, Polska, NIP 5170318784. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sklep@stylowapolka.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.   

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY